Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk een dossier bij te houden. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (W.G.B.O). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie, gegevens over de onderzoeken en behandelingen. In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Deze zijn, na uw toestemming, opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts of een andere therapeut.

PUUR waarborgt uw privacy door:

 • zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • onbevoegden geen toegang te verlenen tot uw gegevens
 • als enige toegang te hebben tot uw dossiergegevens
 • wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om zonodig met uw toestemming andere zorgverleners te informeren
 • voor het gebruik bij eventuele waarneming
 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing, dit gebeurd altijd anoniem
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een nota kan opstellen

Als er een andere reden is dat ik gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

Privacy op uw zorgnota

Op de nota die u ontvangt, staan gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Mocht u aanvullend verzekerd zijn voor acupunctuur bij uw zorgverzekeraar, kunt deze nota indienen.

De gegevens die ik vastleg voor de nota zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling

Privacy bezoek website

Bij het bezoeken van deze website worden cookies opgeslagen, zodat de website van PUUR optimaal kan functioneren. Als u mij een e-mail stuurt, worden de gegevens die u mij toestuurt zolang dit wettelijk verplicht is bewaard. Dit ten behoeve van de noodzakelijke dossiervorming of voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. Tevens wordt er op deze website gebruik gemaakt van Google Analytics en Google Search voor marketing doeleinden.

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd in een afspraak, neemt u gerust contact op.